Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ITA

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปี 2565

   ข้อมูลพื้นฐาน                                              

          O01  โครงสร้าง

          O02  ข้อมูลผู้บริหาร

          O03  อำนาจหน้าที่

          O04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

          O05  ข้อมูลการติดต่อ

          O06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ข่าวประชาสัมพันธ์                                               

          O07  ข่าวประชาสัมพันธ์

   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล                                               

          O08  Q&A

          O09  Socail Network

   แผนการดำเนินการ

          O10  แผนดำเนินงานประจำปี

          O11  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

          O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   การปฏิบัติงาน

          O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   การให้บริการ

          O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          O15  ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ

          O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

          O17  E-service

   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี

          O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

          O20  รายงานผลารใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

          O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                               

          O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                  

          O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                              

          O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                                 

          O34  นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

          O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต                                                  

          O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

          O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                             

          O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                

          O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

          O41  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ                                                  

          O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

63
TOP