Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงานและดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดตาก ประจำปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก รายปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – ...

TOP