Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ประกาศ

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั่นต่ำ (ฉบับที่ 11) ...

Mol-Thailand

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก ...

Mol-Thailand

ข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดตาก ...

Mol-Thailand

การสมัครคัดเลือกคนหางานเพื่อทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ...

TOP