Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561

ขนาด : 493.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:18:19+07

pll_file_nameแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว

ขนาด : 468.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:16:47+07

pll_file_nameแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ขนาด : 148.11 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:16:04+07

pll_file_nameคู่มือการตอบแบบสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบและคำนิยาม

ขนาด : 129.18 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:15:21+07

pll_file_nameแบบสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ประจำ พ.ศ.2560

ขนาด : 403.53 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:14:36+07

pll_file_nameประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 6)

ขนาด : 227.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:13:42+07

pll_file_nameแบบสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ขนาด : 49.54 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:04:54+07

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)

ขนาด : 315.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:03:59+07

pll_file_nameแบบสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ขนาด : 49.56 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:03:18+07

pll_file_nameแบบรายงานผลการปฏฺิบัติงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตาก (สภ.1)

ขนาด : 1237.62 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:02:38+07

pll_file_nameบันทึกข้อเท็จจริงกรณีขอรับเงินภาษีคืน ประเทศไต้หวัน

ขนาด : 34.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-30 07:01:54+07
TOP