Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1 ปี 2560 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก รายปี ปี 2559 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 4 ปี 2559 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 3 ปี 2559 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ปี ๒๕๕๙ ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ปี ๒๕๕๙ ...

รายงานสถานการณ์แรงงานปี ๒๕๕๘ (มกราคม – ธันวาคม) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี ๒๕๕๘ ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน) ปี ๒๕๕๘ ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) ปี ๒๕๕๘ ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม) ปี ๒๕๕๘ ...

รายงานสถานการณ์แรงงานปี ๒๕๕๗ (มกราคม – ธันวาคม) ...

TOP