Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

Organization Structure

 • นายสุชัย ชาญวิกย์การ

  นายสุชัย ชาญวิกย์การ

  แรงงานจังหวัดตาก
  • นางสาวมะลิวัลย์ นวลละออง

   นางสาวมะลิวัลย์ นวลละออง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวจารุวรรณ มูลธิ

    นางสาวจารุวรรณ มูลธิ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์

     นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวฐิติมา แหยมวงษ์

     นางสาวฐิติมา แหยมวงษ์

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวชนม์ชนก นวลหงษ์

      นางสาวชนม์ชนก นวลหงษ์

      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาวอุษา ตั่นปิน

   นางสาวอุษา ตั่นปิน

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางวันวิสา ภู่ระหง

    นางวันวิสา ภู่ระหง

    พนักงานธุรการ ระดับ ส. 4
    • นายพงศ์ธร สอนไว

     นายพงศ์ธร สอนไว

     พนักงานขับรถยนต์
253
TOP