Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

การประกันสังคมของจังหวัดตาก ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ก.ย. 2560

การพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ก.ย. 2560

ดัชนีชี้วัดแรงงาน ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ก.ย. 2560

ดัชนีชี้วัดแรงงาน ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 6 มี.ค. 2560

อัตราการว่างงาน ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 6 มี.ค. 2560

แรงงานนอกระบบจังหวัดตาก ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 6 มี.ค. 2560

ผู้มีงานทำ จำแนกประเภทอุตสาหกรรม ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 6 มี.ค. 2560

กำลังแรงงานจังหวัดตาก ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 6 มี.ค. 2560

อัตราการว่างงานจังหวัดตาก ไตรมาส 4 ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 1 เม.ย. 2559
TOP