Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

เช็คสิทธิประกันสังคม ของผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ก่อนหมดปี ...

Mol-Thailand

แจกสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพ ...

Mol-Thailand

เจ็บป่วยจากการทำงาน ประกันสังคมช่วยได้ โดยกองทุนเงินทดแทน ...

Mol-Thailand

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ...

TOP