Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 27/2560 – 2561 ...

แรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ...

สรจ.ตาก ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล จังหวัดตาก ประจำปี 2560 ...

สรจ.ตาก ร่วมพิธีเปิดประชุมโครงการจัดประชุมนายจ้างจังหวัดตาก ...

TOP