Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

โครงการ ม.33 เรารักกัน

pll_content_description

โครงการ ม.33 เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รบผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19

TOP