Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

แรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดตาก

pll_content_description

TOP