Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดตาก)”

pll_content_description

TOP