Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ออกตรวจสถานประกอบการตามแผนการตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางกรนิกา เขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวฐิติมา แหยมวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ออกตรวจสถานประกอบการตามแผนการตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงา

 วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้นางกรนิกา เขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวฐิติมา แหยมวงษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ออกตรวจสถานประกอบการตามแผนการตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตากและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากร่วมตรวจบูรณาการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ดังนี้ 1. หจก.สุพรรณี จิรเดช 2. หจก.ลำพูนเอ็นเตอร์ไพรส์ 3. น้ำดื่มณธกฤต 4. สิริญา รีสอร์ท 5. บจ.คูลล่า วอเตอร์ 6. บจ.ตรีรัชย์สินแร่ สรุปผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

 

 

 

 

TOP