Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

สรจ.ตาก ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566-2570)

pll_content_description

TOP