Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ขอร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 ตามแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

pll_content_description

TOP