Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

หมายเหตุ: ดูวิธีการใช้งานแผนที่ และวิธีการกำหนดค่าภาษาของเครื่องผู้ใช้งาน

 

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

 

 

662
TOP