Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

     คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด มีความเข้าใจในเป้าหมาย รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  ประชาชนตามเป้าหมายที่กำหนด

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานแรงงานจังหวัด ปี 2566

133
TOP