Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

     คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด มีความเข้าใจในเป้าหมาย รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  ประชาชนตามเป้าหมายที่กำหนด

คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ ปี 64

TOP