Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล

  นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล

  แรงงานจังหวัดตาก
  • นางสาวมะลิวัลย์ นวลละออง

   นางสาวมะลิวัลย์ นวลละออง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวจารุวรรณ มูลธิ

    นางสาวจารุวรรณ มูลธิ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวฐิติมา แหยมวงษ์

     นางสาวฐิติมา แหยมวงษ์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวชนม์ชนก นวลหงษ์

     นางสาวชนม์ชนก นวลหงษ์

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • ว่าง

   ว่าง

   • นางวันวิสา ภู่ระหง

    นางวันวิสา ภู่ระหง

    พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔
    • นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์

     นางชนัญกฤตยา ชูพันธ์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายพงศธร สอนไว

     นายพงศธร สอนไว

     พนักงานขับรถยนต์
TOP