Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงแรงงาน

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 61 ก หน้า 7  ข้อ 17  

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3. ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

4. ประสานการดำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

TOP