Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

แรงงานจังหวัดตาก ร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

pll_content_description

TOP