Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 : การจัดอบรมและบรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน”

pll_content_description

TOP