Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP