Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ปกครอง จ.ตาก กอ.รมน.จ.ตาก ตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก อุตสาหกรรม จ.ตาก และสาธารณสุข จ.ตาก ออกตรวจการทำงานของคนต่างด้าว ตามแผนบูรณาการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

pll_content_description

TOP