Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตาก บูรณาการกับทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า

pll_content_description

TOP