Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565)

TOP