Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากตาก ตรวจเยี่ยมการให้บริการของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดตาก

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 24 ก.ค.

 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2560 นายเจริญฤทธิ์ สวงนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดตาก ที่ภายในอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก โดยมี นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา  จัดหางานจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก นางสุมาลี คำประยูร ประกันสังคมจังหวัดตาก  และข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ และเยี่ยมการให้บริการของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเตาก สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างอยู่ก่อนแล้ว ไม่มีเอกสารแสดงตน หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน นายจ้างสามารถยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวได้ ตั้งแต่วันนี้ (24 ก.ค.) ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

TOP