Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

TOP