Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

รายงาน ผลโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

TOP