Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดตาก

รายงานผลโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

TOP