ข่าวเด่น

คุณธรรมหลัก 4 ประการ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดตาก

 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ขอประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย

 

ภาพข่าว: 

ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561

ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561

ภาพข่าว: 

การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดตาก

จังหวัดตากได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว  เพื่อทำหน้าที่รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดศูนย์บริการฯ จำนวน  2  ศูนย์ ดังนี้

ภาพข่าว: 
Syndicate content