ข่าวเด่น

คุณธรรมหลัก 4 ประการ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดตาก

 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ขอประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content