ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

 
 
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1 ปี 2560
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก รายปี ปี 2559
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 4 ปี 2559
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 3 ปี 2559
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ปี ๒๕๕๙
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ปี ๒๕๕๙
รายงานสถานการณ์แรงงานปี ๒๕๕๘ (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี ๒๕๕๘
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) ปี ๒๕๕๘
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) ปี ๒๕๕๘
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) ปี ๒๕๕๘
รายงานสถานการณ์แรงงานปี ๒๕๕๗ (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี ๒๕๕๗
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) ปี ๒๕๕๗
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) ปี ๒๕๕๗
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) ปี ๒๕๕๗
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๖ (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี ๒๕๕๖
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน) ปี ๒๕๕๖
รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) ปี ๒๕๕๖