อาสาสมัครแรงงาน

 ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตาก

   

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตาก จำนวน  9    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          1. อำเภอ เมืองตาก  (นายสุบิน  บุญรัตน) จำนวน    1   คน
          2. อำเภอ บ้านตาก (นางผุสดี   เชื้อชายเลิศ)                                         จำนวน    1   คน  
          3. อำเภอ สามเงา  (นางดอกไม้   สิงใส) จำนวน    1   คน
          4. อำเภอ แม่ระมาด  (นางทองพัตร์  หน่อคาสุก) จำนวน    1   คน
          5. อำเภอ พบพระ (นายกิตติศักดิ์  มงคลการ) จำนวน    1   คน  
          6. อำเภอ แม่สอด (นายภูริ   สุทัศน์)   

จำนวน    1   คน

          7. อำเภอ ท่าสองยาง (นายมานิจ   ไพรมีทรัพย์)   

จำนวน    1   คน

          8. อำเภอ อุ้มผาง (นางสาวจิราภรณ์  อินตะมะ)

          9. อำเภอ วังเจ้า (นางภาวินี   นันทวงศ)   

จำนวน    1   คน

จำนวน    1   คน