รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ปี ๒๕๕๙