คุณธรรมหลัก 4 ประการ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดตาก

 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ขอประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา  แหยมวงษ์ นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวเบญญาทิพย์  จันทรสมบัติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก(Occupation  and  Environmental  Health  Profile ) ณ สำนักงานสาธารณส

Syndicate content