การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดตาก

จังหวัดตากได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว  เพื่อทำหน้าที่รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดศูนย์บริการฯ จำนวน  2  ศูนย์ ดังนี้

  1.      1. ศูนย์บริการที่ 1  ณ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก  ให้บริการนายจ้าง/ต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก  บ้านตาก  สามเงา และอำเภอวังเจ้า  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  2.      2. ศูนย์บริการที่ 2  ณ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก  สาขาอำเภอแม่สอด  ให้บริการนายจ้าง/แรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด แม่ระมาด  ท่าสองยาง พบพระ และอำเภออุ้มผาง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1  เจ้าหน้าที่รับคำขอจากนายจ้างหรือผู้แทน (ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ) พร้อมแนบรูปถ่ายของแรงงานต่างด้าว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และหลักฐานของนายจ้าง

     - บุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     - นิติบุคคล  ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหน้าแรก และสำเนาประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

ขั้นตอนที่ 2  เจ้าหน้าที่ออกรหัสคำขอ บันทึกข้อมูลจากคำขอจ้างคนต่างด้าวบนระบบ Internet และออกใบรับให้นายจ้างหรือผู้แทนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบคัดกรอง และนัดหมายนายจ้างดำเนินการต่อไป

 

AttachmentSize
001.jpg494.8 KB